Види і способи перекладу слів та словосполучень

Види перекладу

Слід розрізняти такі види перекладу:

 

Адекватний переклад:

На­приклад , “Help yourself”  ні в якому разі не перекладається “до­поможіть собі”. Як правило, це ввічливе запрошення “візьміть, будь ласка”, або “частуйтесь, будь ласка”. Лише така українська форма відповідає змісту висловлювання.

 

Дослівним вважається переклад, який відтворює структуру ін­шомовного речення без зміни конструкції і без істотної зміни по­рядку слів. З граматичної точки зору такий переклад можна назва­ти “прямим”.

e.g.  The first World War had far reaching economic, political and social consequences in all the capitalist countries of the New World.

Перша світова війна мала далекосяжні економічні, політичні та соціальні наслідки у всіх капіталістичних країнах Нового світу.

Оскільки як у смисловому, так і в стилістичному відношенні такий переклад відповідає усім вимогам, його можна вважати адекватним.

 

Буквальний переклад : Власні імена і географічні назви допуска­ють переклад на рівні фонеми і морфеми. Те ж саме можна сказати i про багато термінів та реалій, які ввійшли в українську мову шляхом безперекладного запозичення, наприклад: Liverpool – Лі­верпуль; Churchill Черчіль; speaker – спікер. Все це випадки транскрибованого перекладу, виконаного пофонемно. Слово «оne – side – ness» – «одно – сторон – ність” перекладено, наприклад, поморфемно.

 

Не можна застосовувати поморфемний переклад у тих випадках, коли необхідний переклад на рівні слова. Так, наприклад, незва­жаючи на подібність морфем, “milksop” зовсім не означав “молоко­сос“, а “безхарактерна, легкодуха людина”,розмазня”, “баба” (молокосос – greenhorn ) .High school- не вища, а “середня школа”, “public house”-.не “публічний дім”, а “пивна“. Буквальний переклад таких і їм подібних слів призвів би до перекручення змісту.

 

Вільним  вважається переклад, який не вимагає адекватної передачі стилю оригіналу (наприклад, переклад старовинних текстів з інформаційною метою). Вільним є також прозаїчний переклад віршованих творів. У вільному перекладі дозволяється скорочувати оригінал, опускати другорядні деталі.

 

Способи перекладу словникових відповідників

 

І) Еквівалентні відповідники

 

Еквівалентом слід вважати постійну рівнозначну відповідність, яка, як правило, не залежить від контексту. Випадки пов­ної відповідності слів двох мов, тобто повного збігу їх лексич­ного значення у всьому обсязі, трапляються відносно рідко. До цієї групи належать такі лексико-семантичні розряди слів:

 

 1. Власні назви (особові та географічні), наприклад: Shakespeare – Шекспір, Europe – Європа, Egypt – Єгипет і т.п.
 2. Науково-технічні терміни, наприклад: oxygen- кисень, bacillus – бацила, equinox – рівнодення, ampere – ампер, magnet – магніт.
 3. Деякі інші розряди слів, близькі за значенням до двох попередніх, наприклад, назви місяців і днів тижня: January -січень, Tuesday – вівторок; числівники: hundred – сто і т.д.

 

Слід розрізняти еквіваленти повні і часткові. Якщо відповідник  охоплює значення англійського слова повністю, це повний еквівалент: brewer – пивовар, brewery – пивоварний завод, sinapism  – гірчичник, sidewalk – тротуар.

 

Коли ж український відповідник є лише до одного з декіль­кох значень англійського слова, це частковий еквівалент, наприк­лад: flier – пілот (решта, значень цього слова представлені в українській мові змінними або варіантними відповідниками): все, що літає (наприклад, птахи, комахи); 2) що-небудь, що швидко рухається (наприклад, швидкохідний пароплав, рисак, амер.- експрес); 3)sl. ризикована справа, авантюра; 4) тех. маховик).

 

Очевидно, серед перерахованих відповідників  “рисак”, “експрес” і “маховик” теж будуть частковими еквівалентами

 

Із стилістичної точки зору можна виділити абсолютні і відносні еквіваленти. До першої категорії відносяться такі еквіва­ленти, які належать до одного і того ж самого функціонального стилю і мають таку ж експресію, як і англійське слово або вираз.

 

e.g.  and their ilk – i йому подібні; brinkmanship – балансування на грані війни; sell-out – зрада національних  iнтересів,

 

Відносними еквівалентами вважаються такі, які розрізня­ються за стиліcтичною та експресивною ознакою.

 

e.g.  dirt-cheap – дуже дешевий, дешево, ні по чому;  тобто, дешевше “від дір­ки від бублика”.

 

Еквівалентний переклад словосполучень

 

Перекладаючи словосполучення, які мають термінологічне зна­чення, можна простежити закономірності, пов’язані з особливостями англійської та української лексики. В той час, як англійській мові властиве атрибутивне вживання іменників, в українській мові словосполученням такого типу відповідають сполучення, які озна­чають предмет і його ознаку.

 

За своєю структурою українські еквіваленти поділяються на три групи:

 

І група

 

1) прикметник (або дієприкметник) + іменник;

 

2) іменник у називному відмінку + іменник у родовому;

 

3) іменник + прийменниковий зворот.

 

e.g. Family background – сімейний стан; correspondence courses – заочні курси; property qualification – майновий ценз; phantom students – вічні студенти; color bar -кольоровий бар’єр.

 

ІІ група

 

Austerity program – режим економії; literacy test – перевірка грамотності (виборців); means test – перевірка потреби (при виділенні допомоги по безробіттю); loyalty check – перевірка лояльності (благонадійності); wage freeze – заморожування зарплати; welfare state – держава загального благоденства; ballot strike – бойкот виборів.

 

III група

 

Strike ballot – голосування щодо оголошення страйку; job bias – дискримінація в галузі праці; bread line – черга за благодійної допомогою; poll tax – податок на виборців; shadow boxing – бій з тінню; utilities rate – плата за комунальні послуги; want ad – оголошення про попит і пропозицію.

 

ІІ) Варіантні відповідники

 

Коли англійському однозначному слову або одному певному значенню багатозначного слова відповідає у двомовному словнику декілька українських перекладів, то ці переклади є варіантними відповідниками.

 

Найбільш поширеним типом варіантних відповідників є част­кові відповідники, тобто коли одному слову англійської мови від­повідають два або більше слів в українській мові і навпаки. До них належать явища включення і пересічення.

 

Включенням  називається таке відношення, коли слова в англійській мові ширше, ніж коло значень відповідного йому слова в українській мові. Так, англійське слово tiger має те ж саме значення, що і українське  «тигр», але, крім того, воно може вживатися в англійській мові (переносних) значеннях: “жорстока людина“,        небезпечний противник”, “хуліган», яких немає в українському слові  –   “тигр».

 

Більш поширеним є явище пересічення. В цьому випадку між двома словами спостерігається такий частковий збіг значень, при якому коло значень слова в англійській мові не може бути повністю включеним в коло значень слова в українській мові через те що дані слова мають як однакові, так і різні значення. Наприклад, англійське слово party і українське «партія мають такі значення: “політична партія”; “група, загін” (наприклад, sеаrсh – party – розвідувальна партія), але, крім того, кожне з них має також значення, які відсутні в іншому. Англійське party має такі значення: компанія, екскурсія; fishing party, hunting partу вечір, вечірка, прийом гостей, сторона; parties in а саsе -сторони в судовому процесі; учасник (переговорів); співучасник – яких немає в українському слові “партія”; у свою чергу, це українське слово має відсутні в англійському слові party значення: batch, consignment – кількість товару; a game of chess – гра, партія в шахи.

 

2. Описовий переклад

 

У випадках, коли в українській мові відсутня еквівалентна або варіантна відповідність англійському слову, рекомендуємо застосовувати описовий (або пояснювальний) переклад. По суті це не стільки переклад, як більш або менш широке тлумачення значення англійського слова, наприклад: tutor – керівник групи сту­дентів в англійському університеті; амер. молодший викладач вузу; cаисиs – 1. амер. закриті збори партійних лідерів для попередньо­го обговорення політичних та організаційних питань; 2. англ. політика підтасовки виборів, тиску на виборців і т.п.; show-room -демонстраційний зал для показу зразків товару; jobber – людина, яка займається випадковою роботою.

 

З наведених прикладів ясно, що описовий переклад часто є контекстуальним і не має стійкого складу. Слово сaucus  у певних контекстах радимо перекладати і як “змова партійних лідерів”, show-room – як “демонстраційний зал“. Отже, безеквівалентність – це відсутність готової відповідності тій чи іншій лексичній оди­ниці у словниковому складі іншої мови. Цей термін не тотожний терміну “безперекладність” (тобто неможливість передачі відпо­відного значення в іншій мові).

Однак, описовий переклад можна рекомендувати як еквівалент­ний при перекладі термінів, які вимагають точної передачі в пе­рекладі, наприклад: affidavit – письмове показання під присягою; bull – спекулянт, який грає на підвищення біржових цінностей; bear – спекулянт, який грає на  зниження; antedate – дата, поставлена заднім числом.

 

3. Безперекладна передача слів

 

Прагнення уникнути описового перекладу спонукає перекладача до запозичення іноземного слова і його адаптації за допомогою транскрипції або транслітерації. Наприклад, слово “геноцид” (англ. genocide) в кінці другої світової війни перекладалось на українську мову описово – “масове винищення населення за політичними, релігійними, етнічними та іншими ознаками”. В українську мову проникли і закріпилися такі англомовні реалії, як “спікер” “уікенд”, “стриптиз”, “сендвіч” та ін.

 

Як видно з наведених прикладів, між словами двох мов може траплятися повна відсутність відповідностей. У цих випадках прий­нято говорити про так звану безеквівалентну лексику. Безеквіва­лентна лексика – це слова і словосполучення, які не мають ні пов­них, ні часткових відповідностей у словнику іншої мови. Безеквіва лентність зустрічається у двох групах слів:

 

 1. Власні імена (особові імена, географічні назви, назви ус­танов, організацій, газет, готелів, пароплавів і т.п.), які не мають постійних готових відповідників у лексичному складі іншої мови і є маловідомими або взагалі невідомими для носіїв іншої мови.
 2. Так звані слова-реалії, тобто словникові одиниці, які оз­начають предмети, поняття та ситуації, що не існують у практиці іншомовного соціального колективу. В цю групу входять слова, які означають різного роду предмети побуту, матеріальної та духовної культури, властивої тільки даному народу, наприклад, англ. muffin, toffee, butter-scotch, sundae, укр. борщ, розсольник, корж, квас. Сюди ж входять і словникові одиниці, які означають властиві тіль­ки для даного національного середовища політичні та суспільні ін­ститути і явища, наприклад: lobbyist, caucus, primaries, impeach­ment, drug-store, grill-room, drive-in,  дружинники, агітпункт, трудова вахта і т.д.

 

4. Переклад – калька

 

Переклад-калька полягає в поелементній передачі складних слів і словосполучень. Перекладається кожний окремий компонент цілого, після чого всі вони механічно сполучаються без будь-яких перетворень і змін. Цілий ряд подібних кальок увійшов у словниковий фонд української мови як запозичення з англійської: sky-scraper -хмарочос; water-tight – водонепроникний; watercooled – водоохолоджуючий; Grand Jury – велике жюрі; witch hunt – полювання на відьом; to save one’s face – врятувати репутацію; dark horse – темна конячка; shadow cabinet – тіньовий кабінет; dry law -сухий закон.

 

5. Трансформаційний переклад

 

У ряді випадків при перекладі безеквівалентної лексики доводиться вдаватися до перебудови структури речення, до лексичних замін з повною зміною значення вихідного слова або до обох прийомів одночасно, тобто до того, що називається лексико-граматичними перекладацькими трансформаціями.

 

Наприклад, joined thinking; трансформуючи це “спільне мислення”, одержуємо “принцип колегіальності”; chain-of-command principle, дослівно “принцип передачі наказів по ланцюжку“, а у трансформаційному перекладі -“принцип субординації”. Англ. glimpse,  яке не мав еквівалентів серед українських iменників, часто вживається у виразах: to have або to catch a glimpse of , що дає можливість застосовувати у пе­рекладі дієслово і тим самим удатися до синтаксичної перебудови ре­чення; наприклад, I could catch glimpses of him to the windows of the sitting-room можна перекласти: Я бачив, як його фігури маячи­ла у вікнах готелю. При передачі українською мовою англійського exposure, яке не має прямої відповідності, у ряді випадків мож­на вдатися до лексичної заміни; речення Не died of exposure. – допускає такі варіанти перекладу: “Він помер від простуди (запалення легень)», “Він загинув від сонячного удару”, “Він замерз у снігах” і т.д. Для правильного вибору одного із цих варіантів треба звернутися до ситуації, про яку йде мова.

 

Завдання 1. Питання для самоконтролю.

 1. Що таке переклад і які завдання теорії перекладу?
 2. Які є види перекладу?
 3. В чому полягав різниця між еквівалентними і відповідностями?
 4. Коли доводиться застосовувати: а) описовий переклад? б) безперекладну передачу слів? в) переклад-кальку? г) трансформаційний переклад?

 

Завдання 2.  Зарахувати подані слова до еквівалентних варіантних відповідностей в перекладі:

 

safe                                               accurate

deсrystallization                     nation

disability                                   bacillus

bill                                               secretary

heterodyne                               wash

radio-receiver                         Shakespeare

justice                                        brinkmanship

 

Розділ II

 

Переклад деяких категорій слів

 

1. Переклад складних слів

 

Складні олова відрізняються від простих своєю структурою в більшості випадків семантично мотивованою. Більшість із них перекладаються на українську способом калькування, як наприклад: sky-sсґареґ, football, air-lift.

 

Поряд з ними серед англійських складних слів зустрічаються і такі, внутрішня форма яких може ввести в оману перекладача; half-mast – не “половина щогли“, а “приспущений у знак трауру прапор”; half-pay – не тільки “половина плати”, але  “офіцер у відставці”; turncoat – не “вивернутий піджак” – а “ренегат, перебіжчик”. Отже, не завжди, можна перекладати складні слова по здо­гадці .

 

Складні слова займають значне  місце серед неологізмів, які можуть бути ще не зареєстровані у словниках. У мові газети і пуб­ліцистики часто зустрічаються складні слова з різноманітними син­таксичними зв’язками між компонентами. Вони не піддаються безперекладному запозиченню і не перекладаються калькою. Найчастіше їх передають описовим перекладом, рідше вдається знайти трансформаційний переклад, наприклад: America-fister – член (профашистсь­кої) організаціїАмерика понад усе”; middle-of-the-roader -прихильник поміркованого курсу; rubber-stamp majority – механічна більшість. Тільки в останньому випадку існує трансформаційна відповідність: dog-eat-dog competition  – озвіріла конкуренція.

 

Зашифрованістю відзначаються і складні слова периферійних пластів лексики – розмовні, просторічні, жаргонні: deadhead -безнадійний боржник; egg-head – інтелігент; treasure hunter -дівчина, яка шукає вигідної партії, nightcap – скляночка спирт­ного перед сном,  baby-sitter –  няня що приходить; dog-trotter – ірландець.

 

2. Переклад реалій і термінів

 

Під реаліями  прийнято розуміти назви предметів і явищ, характерних для життя і   побуту даної країни, її історії, етнографії, культури, мистецтва і т.п. Термінами називаються точні  позначення понять у певній галузі науки, техніки, мистецтва. Тер­міни, як правило, утворюються спеціалістами і вченими і тому ма­ють точну відповідність в інших мовах, тобто еквівалентний перек­лад. Реалії виникають мимоволі, у процесі словотворення народу, і оскільки вони відображають національну специфіку, часто завда­ють великих труднощів для перекладачів. Особливо це стосується таких випадків, коли у мові перекладу немає відповідного слова через те, що у країні немає предмета, явища або поняття, про які іде мова в оригіналі. Тому реалії у більшості випадків не мають еквівалентів і передаються різними способами в залежності від контексту, наприклад: lunch  – другий сніданок. Навіть позначення часу може створювати певну трудність при перекладі: two o’clock in the morning  – не “дві години ранку”, а “ночі”; іn the after­noon  може означати не тільки “після обіду”, але і “після снідан­ку”, і “перед обідом”, і “перед вечором”, і просто “вдень”.

 

Оскільки термін завади мав певне смислове навантаження і складає ядро речення, важливо передати термін точно, в той час як реалія вимагає розкриття у контексті. В реченні «І took the sleeper up to Glasgow», реалія sleeper може мати тільки одне значення – “місце у спальному вагоні”, а у книзі N, Shute. «А Тown Like Alice» /ст. 17/ залізничний термін уже підказаний першим словом у реченні: The railway that Japs built with Asiatic and prisoner-of-war labour between Siam and Birma. One man died for every sleep­er that was laid, – Залізницю між Таїландом і Бірмою японці будували руками місцевого населення і військовополонених. Кожна прокладена  шпала  коштувала життя одному працюючому.

 

3. Переклад інтернаціональних слів

 

При перекладі важливо відрізняти справжні інтернаціональні слова, тобто подібні за написанням та звучанням у різних мовах і тотожні за значенням, від слів, які при своїй зовнішній подіб­ності мають різне значення. Справжніми інтернаціоналізмами мож­на вважати лише такі слова, які в обох мовах мають однакове зна­чення, як наприклад, термін природничих і точних, наук. Але у гу­манітарних науках навряд чи можна вважати інтернаціональними на­віть такі слова, як “демократія”, “соціалізм”, “комунізм”, “ін­тернаціоналізм”, “революція”, оскільки у такі слова в країнах капіталізму нерідко вкладають невластивий їх справжньому значен­ню зміст.

 

Велику допомогу  перекладачеві   з англійської (і на анг­лійську) може надати  книга В.В.Акуленка і ін. “Англо-русский й русско-английский словарь ложных друзей переводчика”.- М., 1969. У словнику подається детальний аналіз значень більше тисячі анг­лійських слів, які поряд із російським відповідником мають ряд значень, що не покриваються російським заголовним, словом, наприк­лад, accord: 1) згода, відповідність; 2) муз. акорд; 3) угода, договір.

 

Поряд із багатьма суспільно-політичними термінами словник В. Акуленка не подає таких трьох псевдо-інтернаціональних термі­нів, як internationalism, imperialism, rationalization.

 

Наведемо приклади: When the Second World War elevated Roosevelt to a po­sition of world importance, he had no consistent history of either isolationism or internationalism. Протиставлення ізоляціонізму допомагає зрозуміти, що автор вживає термін internationalism у значенні “антиізоляціонізмабоучасть у світовій політиці“. Коли під час другої світової війни репутація Рузвельта підняла­ся до рівня діяча світового значення, його минуле ще не давало підстав вважати його послідовним ізоляціоністом або антиізоляціоністом (Варіант: “або прихильником участі США у світовій політиці”).

 

Важливо враховувати, що іменник rationalization має не тільки інтернаціональне значення раціоналізація“,  але й специфічне, негативне значення в англійській мові: хитромудре але помилкове пояснення, окозамилювання“. Наприклад, Еqual оpрortunity for  all  is a typical саріtalist rationalization.  Рівні можливості для усіх – це типове окозамилювання,  яким користуються капіталісти. Цього значення іменника немає ні у словнику “Ложных друзей переводчика”, ні у словнику Мюллера.

 

Переважну більшість псевдо-інтернаціональних слів можна від­нести до такої ж категорії, коли лише одне із значень в по справжньому інтернаціональним, наприклад  base  -“база” і ще з десяток інших значень; expert  – експерт і знавець, спеціаліст; control -контроль і керівництво, регулювання, загальне планування, нагляд, перевірка і т.п.; student   – студент і вчений, курсант, стипендіат.

 

4. Переклад неологізмів

 

Велика кількість неологізмів двох категорій (нові  слова  і нові значення старих слів) влилася в англійську мову після  другої світової війни. Неологізми бувають немодельовані типу boffin – учений, дослідник; gimmick – махінація, шахрайство; maverick -розкольник, відщепенець і модельовані, серед яких виділяються дві найбільш продуктивні категорії.

 

До першої відносяться слова, які означають абстрактні поняття з суфіксами –ship, -dom, -hood наприклад: crowdmanship – мистецтво впливу на маси; gamesmanship мистецтво вигравати; showmanship – уміння показати товар лицем. Переклад таких неологізмів грунтується на значеннях старих слів аналогічної структури: horsemanship – мистeцтво верхової їзди; salesmanship – вміння торгувати.

 

Дуже поширеними у сучасній пресі є неологізми з суфіксом -dom : moviedom  – працівники кіно, кінодіячі; filmdom – галузь кіно, кінематографія; dogdom – тупик, важкий етап; gangdom -організований бандитизм. Менш продуктивним є суфікс –hood; like­lihood – ймовірність, правдоподібність і parenthoоd   – спорідне­ність. Узагальнюючи семантику новоутворень усіх трьох категорій, можна сказати, що вони виражають властивість, якість, уміння, мистецтво, посаду, титул, становище.

 

До другої категорії відносяться сполучення дієслів + in  з загальним значенням “демонстрація протесту”: pray-in – демонстра­ція протесту в церкві; apply-in – демонстрація протесту проти дискримінації при наймі на роботу; ride-in – демонстрація протес­ту  проти дискримінації в автобусах; study-in – демонстрація про­тесту проти дискримінації в учбових закладах.

 

До модельованих неологізмів відносяться і новоутворення з префіксом off– i off-the air –  знятий з програми радіомовлення; off-the-cuff – імпровізований; off-the-peg – стандартний, готовий; off-the-record – неофіційний, конфіденційний, не для преси.

 

Серед неологізмів складних слів немало таких, внутрішня фор­ма яких обманлива або не досить “прозора” і може привести до неправильного перекладу. Наприклад: baok-eeat driver – непрошений порадник; beggar-my-neighbour – людина, яка домагається свого, не гребуючи ніякими засобами; bomb-squatter – учасник сидячої демон­страції проти атомної бомби; soap-opera – мильна опера; рекламна радіопостановка.

 

Не менш “загадкові” і неологізми, утворені шляхом скорочення слів: Gopster – член республіканської партії (gop- Grand Old Party; G-man – агент ФБР; oakies – полонені різних країн, яких вивезли в Німеччину під час другої світової війни).

 

Значно більше з 1939 року з’явилося неосем (нових значень старих слів),  ніж неологізмів – новоутворень. Досить вказати на типове розширення значень таких слів,  як showdown  і tie-in. Перше з них і до сьогоднішнього дня предcтавлено у словнику Мюллера двома значеннями: розкриття карт, відвертий обмін думками. Однак уже в додатку, складеному Е. Партріджом до словника Г.С.Уайлда (H.C.Wyld, The Universal Dictionary, 1959 ) наведено третє і четверте значення цього слова: 3) ультиматум, диктат; 4) рішуче зіткнення. Логічно виправданий і розвиток значень tie-in від “таємної угоди, змови” до “примусового асортименту “,”штучного підвищення   або роздування цін”. Неосема, звичайно, зберігає логічний  зв’язок із вихідним значенням слова.

 

5. Транслітерація і транскрипція

 

Транслітерація полягає в передачі англійських слів за графічним принципом,  тобто шляхом передавання букв, а не звуків. Цей в корені неправильний метод часто приводить до спотворення імен. Так, наприклад, B.Show зараз значиться в українській мові як Шоу, хоча по-англійськи вимовляється Шо.

 

Слід визнати, що і спосіб транскрипції,  тобто фонетичної передачі імен, теж недосконалий через неможливість точної передачі звуків, які відсутні в українській мові.”Th” передається то як  “Т“, то як “С“. Спірант “Н” передається то буквою “Г»,  то “X“. Буква “W” передається то фонетично як “У“, то графічно як “В“. У таких випадках можна керуватися тільки традицією: якщо це або подібне ім’я уже перекладалося, то потрібно наслідувати цей приклад, а щоб дізнатися, чи існує традиційне українське чи російське написання даного імені, немає іншого засобу, як пошуки в енциклопедіях, довідниках, спеціальній літературі. Якщо подібне ім’я ще не зустрічалося, то слід виясняти, як воно звучить англійською мовою у вимовному словнику Джоунза.

 

Завдання 1. Питання для самоконтролю:

 1. Якими способами перекладаються складні слова?
 2. Що таке реалії і терміни і які вимоги до їх перекладу?
 3. Яка різниця в перекладі інтернаціоналізмів уточних і гуманітарних науках?
 4. На чому грунтується переклад модельованих неологізмів?
 5. У чому полягає різниця між неологізмом і неосемою?
 6. Що таке транслітерація і транскрипція?

 

 

Завдання 2. Передайте власні імена І назви способом транскрипції українською мовою.

Frank Hardly                               Yorkshire

Hughes                                          Hartford

William                                         Petersburg

Wilson                                           William Somerset

New Hampshire                            Мaugham

Truth                                             Graham Greene

Somersetshire                               Southhampton

Harwell

 

Розділ III

 

Проблеми широкого контексту

 

1. Залежність перекладу слів від контексту

 

У практиці перекладу, як правило, не окреме слово або словосполучення , а мінімум закінчене речення є тією основною одиницею, якою оперує перекладач.  Однак, у багатьох випадках, особливо при перекладі художнього або публіцистичного тексту, переклад речення залежить від характерних особливостей – жанрових, стилістичних, індивідуально-авторських – всього тексту, що перекладається. І все-таки, навіть мінімальний контекст – контекст словосполучення – дає підставу для точного вибору українського відповідника.

 

а) Залежність перекладу слова від вузького  контексту

 

Цікавий своєю багатогранністю прикметник public, який набуває різних значень при перекладі термінологічних словосполучень: public opinion – громадська думка; public-man – політичний діяч; public official  – службовець відділу інформації; public закритий середній учбовий заклад для хлопців (привілейований); public house — пивна.

 

Слово  law, яке може мати у вузькому контексті значення: закон, право, суд, інколи вимагає у перекладі інших відповідників:  законність, правова норма, правопорядок. Law and order – законність і порядок; civil law  – цивільне право; the strengthenіng of  law  – зміцнення  правопорядку.

 

Коли в термінологічній функції вживається смислова група, то з часом вона теж набував еквівалентної відповідності в перекладі, наприклад: severance of diplomatic relations  – розрив диплома­тичних відносин; to move to report progress – внести пропозицію про припинення дебатів; school age limit  – вікова межа обов’язкового навчання.

 

Однак не завжди можна покладатися на єдиний відповідник, який подасться у словнику. Стале речення постійного,  але не зоологічного складу  звичайно не має єдино можливого еквівалентного перекладу, а перекладається варіантно (вибірковими еквівалентами), наприклад:  It was a case of mistaken identity – “Я (ти, ви, він) не розпізнав :, ” Ви помилково вважали мене за іншого”.

 

Переклад речення дуже рідко може бути незалежним від більш широкого контексту.

 

б) Залежність перекладу слова від широкого контексту

 

Це виявляється тоді, коли в межах речення немає вказівного мінімуму, який допомагає розкрити значення невідомого англійського слова. До широкого контексту, який виходить за рамки одного речення,  доводиться звертатися і тоді, коли зміст речення в цілому не  допомагає з достатньою точністю встановити, в якому значенні  вжито дане слово. У статті про землетрус говориться про те, що найбільша гребля в Алжирі, на річці Фодда, дала тріщину, but the engineers геpaired the breach. Іменник engineer має не менше п’яти різних значень і в даному реченні немає ніяких вказівок на те, в якому саме значенні вжито це слово. Зате в попередньому абзаці є словосполучення, яке розкриває зміст слова engineers.

 

e.g. Аs dawn broke over the devastated buildings, the first army lorries rumbled into the  town.-Коли над руїнами почало світати, перші армійські вантажні машини з гуркотом в’їхали в місто.

 

Слова army, lorries і складають у даному випадку вказівний мінімум. Якщо у місто, що потерпіло від землетрусу, були направлені військові загони, то engineers сапери. Переклад слова визначається тут широким контекстом, причому знайдений відповідник – еквівалент.

 

в) Залежність перекладу слів від ситуації

 

Під ситуацією висловлювання мається на увазі уся додаткова інформація: як та, що випливає із змісту матеріалу, з якого робиться переклад, так і та, що знаходиться за межами, однак необхідна для досягнення адекватності перекладу. До основних факторів, які визначають ситуацію висловлювання відносяться:

 

1) час дії,

 

2) місце дії,

 

3) ідейна спрямованість висловлювання.

 

Важливо мати на увазі, що фактори, які визначають ситуацію, можуть знайти, а можуть і не знайти  відображення в тексті,  що перекладається, тобто можуть бути екстралінгвістичними. У такому випадку перекладач зобов’язаний вияснити ситуацію із будь-яких джерел. Так, наприклад, один із парламентських звітів, опублікованих в газеті “Морнінг Стар” восени 1966 року, згадує С.Сільвирмена, the oldest abolitionist in the House of Соmmons. У словнику В.К.Мюллера слова abolitionist немає, але є абстрактне поняття abolitionalism – іст. аболіціонізм (рух за визволення негрів у США). Цілком очевидно, що містер Сільвермен ніякого відношення до визволення негрів мати не міг. У самій статті ніяких інших відомостей про нього немає. Тільки із додаткових джерел (із довідника “Who is Who”, або із англійської преси) перекладач може дізнатися, що С.Сільвермен був одним із ініціаторів руху за скасування смертної кари в Англії і автором відповідного законопроекту, який став законом 1 грудня 1965 року. Звичайно, якщо б слово abolitionist стосувалось Америки першої половини минулого століття, то воно б мало вказане в словнику значення. У двадцяті ро­ки XX століття у США це слово набуло іншого значення. Суперника Гувера на президентських виборах 1928 року Сміта теж називали an abolitionist, що означало “прихильник скасування сухого закону”. Отже, при перекладі тексту про події минулого для з’ясування ок­ремих деталей нерідко доводиться звертатись до довідкової   та історичної літератури.

 

Використання   словників у процесі   перекладу

 

Двомовні (паралельні) словники. Паралельний словник дає переклад слів на іншу мову. Наприклад, англо-російський словник В.К.Мюллера містить 70 000 слів і виразів. Омоніми позначені у словнику римськими цифрами , окремі значення – арабськими. Відтінки значень відокремлені крапкою з комою, російські синоніми  – комою. Наприклад, gain n. 1) прибуток, вигода; 2) дохід; заробіток, виграш (в карти);3) збільшення, прибуток, ріст.

 

При користуванні англо-російським чи англо-українським слов­ником перекладач може натрапити на такі типові випадки:

 

 1. Словник дає тільки один відповідник (еквівалент).
 2. Словник дає декілька відповідників англійському слову (варіантів).
 3. Ні один з наведених у словнику відповідників не може бу­ти використаний. У такому випадку перекладач повинен вибрати один із трьох шляхів: а) взяти за основу одне із наведених у словнику значень і, відштовхуючись від нього, вивести шукане значення сло­ва в даному контексті; б) зіставляючи, усі наведені словником значення, вивести загальне, ширше значення і, виходячи із нього, знайти правильний переклад слова; в) інколи в можливість за дво­ма близькими до шуканих словниковими значеннями встановити про­міжне, яке не перекладене у словнику.

 

Поява “Большого англо-русского словаря” у двох томах, укла­деного під керівництвом проф. І.Р.Гальперіна (1972), стало вели­кою подією у лексикографії. Словник містить  150 тисяч слів. Новаторське значення його  можна коротко охарактери­зувати так:

 

 1. У словнику широко застосовується розкриття контекстуальних значень слів, що має велике значення для теорії та практики перекладу.
 2. Словник застосовує комбіновану систему перекладу і пояснення значень слів і часто вдається до функціонального способу розкриття смислової структури слова.
 3. На відміну від попередніх, у новому словнику подається адекватний у стилістичному відношенні переклад слів, словосполучень та фразеологічних одиниць і багатьох стандартних виразів.
 4. У словнику наведені ілюстративні приклади, які показують розгалужену багатозначність і широту семантичного діапазону англійської лексики.
 5. Великим кроком уперед є відмова укладачів словника від позначки “сленг” і розподілу всіх лексичних одиниць цієї категорії між функціонально-стилістичними пластами: лексико-розмовним, просторічним і грубим.

 

Головною заслугою словника є те, що це не словник вокабул, а словник словосполучень. Смислова структура цілого ряду значних слів розкрита в мікроконтексті – у словосполученнях та коротких фразових прикладах, що має величезне значення для перекладача.

 

Серед англо-українських словників слід відзначити словники М.Л.Подвезька та Ю.А.Жлуктенка.

 

Тлумачні словники. Яким би досконалим не був двомовний слов­ник, навіть висококваліфіковані перекладачі завжди користуються тлумачними словниками.

 

По-перше, вокабуляр великих тлумачних словників містить багато інформації енциклопедичного характеру, яка відсутня у двомовних словниках. По-друге, перекладом не завади можна з достатньою точністю і повнотою розкрити всю сукупність значень англійського слова. По-третє, оскільки українські слова при перекладі мають свої значення і відтінки, яких може і не бути у відповідних англійських словах, то весь обсяг значень останніх залишається невизначеним. По-четверте, перекладач, зустрівшись з новим словом, яке ще не зареєстроване в словнику, може вивести значення, звернувшись до етимології спорідненого неологізму слова. Ще частіше етимологія може допомогти при визначенні  значення носеми, тобто нового значення старого слова.

Словники словосполучень. Відомі лише два словники, спеціально присвячені стійким, але вільним словосполученням: це –

 

J.Rodale. «The World Finder» and Albrecht Reum «Dictionary of English Style».

 

У словнику Родейла наведені словосполучення двох категорій: іменники з прикметниками і дієслова з прислівниками. Наприклад, до іменника food подано більше 50 означень, в тому числі таких як spiritual, marvellous, delicious, tempting, superb. Словник може принести безсумнівну користь при вирішенні важливого питання про стандартність чи оригінальність епітета в контексті, що перекладається.

 

Словник Ройма  (Dictionary of the English Style)  містить у собі статті іменників, дієслів і прикметників і наводить поряд з найпростішими двочленними сполученнями і цілі фрази з розмовної мови. Ряди сполучень складені в ньому більш раціонально, ніж у Родейла: означення відібрані більш старанно, ряди значно коротші, але зате відібрані найбільш характерні і стандартні сполучення. Наприклад, до іменника happiness – pure,  cloudless, passing, transitory.

 

Словники синонімів домагаються вибрати слово з синонімічного ряду. Вони діляться на дві категорії:  пояснювальні та серійні. До пояснювальних належать найбільш відомі словники Мерріем-Вебстера, Кребба, Коллінза, а також словник Гіндельсмана. Існує багато серійних словників, у яких синоніми подаються без пояснень. Найкращі з них – словники Соулі, Аллена, Девліна, Наттола, не кажучи вже про десятки інших, число яких постійно зростає.

 

Особливе місце займає так званий ідеологічний словник Роже: «Theasurus of English Words and Phrases», корпус якого ділиться на шість розділів: абстрактні відношення, простір, матерія, інтелект, воля, почуття. Кожен з цих розділів розпадається на окремі теми, загальна кількість яких дорівнює одній тисячі. Цей словник може у складних випадках надати велику допомогу перекладачу.

 

Так, у главі про вбивство президента Лінкольна, Ф. Буж згадує про тодішнього військового міністра Стентона і називає його …the ambitious and ruthless War Secretary

 

Ні один із тлумачних словників не дає іншого розкритті значення прикметника, як  «безжалісний», «безпощадний». Така характеристика не має до Стентона ніякого відношення. Словник Роже в числі синонімів ruthless  приводить «stopping at nothing»«який не перед чим не зупиняється», «нерозбірливий в засобах», «безсовісний», що точно відповідало характеру Стентона.

 

Словники сленгу. Словники прислів’їв, приказок, цитат.

 

Найбільш повним, хоча і дещо застарілим словником англійського сленгу є «Dictionary of Slang and Unconventional English». Новіший словник американського сленгу –  Wentworth and Flexner , «Dictionary of American Slang».

 

Найбільш повним є словник прислів’їв і приказок, які зустрічаються у літературі XVIII – XX століть.

 

Найскладніше завдання для перекладача – передати правильно цитату, особливо коли в оригіналі не вказане джерело, звідки вона запозичена. Найбільш надійним довідником цитат є «The Oxford Dictionary of Quotations». Повнішим, втричі більшим, ніж Оксфордський, є B.Stevenson. «A Home Book of Proverbs», N.Y., 1948. Старим, але досить повним словником цитат є J.Bartlett «Familiar Quotations», London, 1937.

 

Завдання 1. Питання для самоконтролю:

 

 1. Якою основною одиницею оперує перекладач у практиці перекладу?
 2. В чому полягає специфіка перекладу слів у залежності від вузького і широкого контекстів?
 3. Що мається на увазі під ситуацією висловлювання і які фактори її визначають?
 4. Як визначаються екстралінгвістичні фактори висловлювання?
 5. Які є види словників і як ними користуватися?

 

Завдання 2. Перекласти подані речення з урахуванням вузького контексту, в якому вжито слово attitude:

 

 1. He has a friendly attitude towards all.
 2. There is no signs of any change in the attitudes of all sides.
 3.  He stood there in a threatening attitude.
 4. He is known for his anti-Ukrainian attitudes.
 5.  She has a very rare attitude of mind.

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *