Спецкурс “Переклад”

Поглиблене вивчення не лише математики, а й англійської мови є спеціалізацією ліцею “Престиж”. Вивчення спеціалізованих курсів в школі має на меті створення мотиваційного середовища для ліцеїстів у процесі вивчення іноземної мови. Викладання спеціалізованих курсів базується на принципі комунікативної спрямованості навчання.

 

Спецкурси мають нагальне значення, оскільки їх вивчення є однією з умов підготовки всебічно розвиненої особистості. Спецкурси є одним з етапів підготовки учнів до навчання як в гуманітарних, так і в не гуманітарних ВНЗ.

 

Що таке переклад?

 

Пере́клад — відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, можливе лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу.

 

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки знання іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати масовим, перекладачі виступають посередниками між народами, які спілкуються в найрізноманітніших сферах життя. Окрім посередницької функції, перекладні твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо завжди були важливим стимулом розвитку національних мов, літератур, культур.

 

Спочатку переклад виконувався винятково людиною, але були спроби автоматизувати та комп’ютеризувати переклад текстів природними мовами (машинний переклад) (англ. MT — Machine Translation) або використовувати комп’ютери в якості допоміжних засобів при перекладі (автоматизований переклад) (англ. CAT — computer aided translation).

 

Типи перекладу

 

Розрізняють такі форми перекладу: усний (у тому числі синхронний), письмовий, опосередкований (здійснений не з оригіналу, мовою якого перекладач не володіє, а з посередника — перекладу цього тексту на третю мову), авторизований — переклад, переглянутий і схвалений автором або зроблений за згодою автора, автоматичний (машинний).

 

 

Окрім інтерлінґвістичного перекладу (з однієї національної мови на іншу), Р. Якобсон у праці «Мовознавчі аспекти перекладу» (1958) виділив інтерсеміотичний переклад, який полягає в перекодуванні твору з однієї знакової системи в іншу (наприклад, екранізація літературного твору). До інтерсеміотичного перекладу наближені такі форми адаптації, як прозовий переказ змісту поетичного чи взагалі образного тексту тією самою або іншою мовою, і навпаки — переклад прози віршами, а також критичне тлумачення літературного твору.

 

Мистецький (художній) переклад — це відтворення літературного тексту засобами іншої мови з якомога повнішим збереженням його мистецьких якостей.

 

За тематичним змістом текстів переклад може поділятися на літературний, технічний, юридичний, економічний та інше. Найбільш давнім у історії людства вважається письмовий переклад релігійних текстів, перш за все книг Старого заповіту та Нового заповіту Біблії.

У наш час дуже поширеним є переклад та локалізація веб-контенту та програмного забезпечення.

 

Науково-технічний переклад

 

Курс з науково-технічного перекладу  має науково-пізнавальний характер. Курс дає ліцеїстам систематизовані базові знання з теорії науково-технічного перекладу, формує практичні вміння і навички письмового і усного перекладу науково-популярних, наукових та технічних текстів на базі знань, отриманих при вивченні  точних та природничих наук ( хімія, фізика, біологія, математика, інформатика тощо.). Курс складається з теоретичної частини та практики перекладу

 

Для вивчення курсу науково-технічного перекладу вчителями кафедри підготовлено курс лекцій та відповідні практичні завдання і практичні роботи для перевірки рівня засвоєння учнями лекційного матеріалу,  розроблена методика  роботи над різними видами перекладу по темам, розроблено зразки оформлення різних видів перекладу.

 

Технічний переклад — переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, що говорять різними мовами. При спрощеному підході під технічним перекладом розуміють переклад технічних текстів. В основі технічного перекладу лежить формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособовістю.

 

Види технічного перекладу

 

В залежності від форм (способів) обробки вихідного тексту перекладачем виділяються різні види технічного перекладу:

 

 • повний письмовий переклад (основна форма технічного перекладу)
 • реферативний переклад
 • анотаційний переклад
 • переклад заголовків
 • усний технічний переклад (потрібно, наприклад, для навчання використання іноземного обладнання на великому промисловому підприємстві)

 

 

Поняття технічного перекладача

 

Технічний переклад здійснюється технічними перекладачами. Технічний перекладач є посередником в обміні науково-технічною інформацією.

 

Вимоги до технічного перекладача

 

 • знання як мінімум однієї іноземної мови в ступені, достатньому для розуміння тексту оригіналу
 • знання мови, на яку виконується переклад (рідної мови), в ступені, достатньому для грамотного викладу
 • вміння користуватися робочими джерелами інформації
 • гарне знання спеціальної термінології як мовою оригіналу, так і на мові перекладу
 • гарне знання галузі техніки, до якої належить текст перекладу
 • володіння різними видами технічного перекладу
 • оптимальним є наявність у перекладача окрім лінгвістичної освіти ще й спеціальної технічної освіти.

 

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *